Moss Swingclub


Vedtekter
for
Moss Swingclub
stiftet 25,03.2010,
slik vedtektene er revidert og vedtatt av årsmøtet 14.02.20231.
Navn og formål.
1.1
Klubbens navn er Moss Swingclub.
1.2
Klubbens formål er å fremme glede og ferdighet i dans. Formålet skal fremmes ved å arrangere tilstelninger og kurs. Arrangementene skal i alminnelighet være åpne både for medlemmer og for andre tilreisende fra fjern og nær. Arbeidet i og for klubben skal fremme fellesskap, trivsel, helse og danseglede, og det skal bygge på frivillighet, demokrati, likeverd og ærlighet
1.3
Klubben er frittstående, ikke underlagt noen overordnet enhet.


2.
Medlemskap
2.1
Moss Swingclub skal være åpen for alle.
2.2
Medlemskap i klubben er personlig, og kan ikke deles eller overdras.
2.3
Medlemskapet tegnes ved betaling av kontingent. Det fornyes ved betaling av årskontingent, med virkning fra betalingen finner sted og frem til årets utgang. Uteblir betaling av årskontingent et helt kalenderår, opphører det passive medlemskapet.


3.
Årsmøtet.
3.1
Årsmøtet er klubbens øverste myndighet.
3.2
Ordinært årsmøte skal avholdes i Moss, innen utgangen av mars.
3.3
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel ved ordinært årsmøte, og med 21 dagers varsel ved ekstraordinært årsmøte. En foreløpig saksliste skal følge varselet.
3.4
Senest 7 dager før årsmøtet holdes, skal styret ha kunngjort den fullstendige sakslisten. Sakslisten skal da omfatte alle saker som det rettidig er satt frem krav om at årsmøtet skal behandle som innkomne saker. Sakspapirene skal være gjort tilgjengelige for medlemmene.
3.5
Varsel om årsmøte og kunngjøringer om sakslisten skal legges ut på klubbens sider på internett og sosiale nettverk. Dertil skal varsel om årsmøte sendes direkte til medlemmer som har oppgitt sine kontakt-opplysninger for elektronisk kommunikasjon med klubben.
3.6
Saker som et medlem ønsker å få behandlet på årsmøtet, må sendes styret skriftlig senest 14 dager før årsmøtet. E-post sendt til klubbens offisielle e-postadresse, er å anse som fremsatt skriftlig.
3.7
Fast dagsorden for årsmøtet:
  1. Antallet møtende, personlige eller ved skriftlig fullmakt, avklares og godkjennes av årsmøtet.
  2. Valg av møteleder, referent og minst 2 personer til tellekorps.
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.
  5. Styrets årsberetning.
  6. Godkjenning av regnskap.
  7. Budsjett (til orientering).
  8. Fastsettelse av årskontingent for neste kalenderår.
  9. Innkomne saker.
  10. Valg til verv, herunder valg av revisor som ikke trenger å være medlem.
3.8
Alle lovlige innkalte årsmøter er beslutningsdyktige, uansett antall fremmøte
3.9
Ethvert medlem som har betalt årets kontingent, kan delta med tale- og forslagsrett ved årsmøtet. Men stemmerett har kun medlemmer som har betalt årets kontingent minst 1 måned før årsmøtet holdes.
3.10
Vedtak og valg foregår ved skriftlig stemmegivning dersom noen forlanger det.
3.11
Vedtak om endringer i klubbens vedtekter kan kun gjøres med 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet, og kun innenfor rammen av de forslag som er kunngjort innen fristen i punkt 3.4.
3.12
Valg og andre vedtak enn vedtektsendringer gjør årsmøtet ved simpelt flertall.
3.13
Til verv i styret er kun myndige medlem valgbare, likeså til valg som revisor. Alle betalende medlemmer kan velges til andre komiteer som årsmøtet vedtar å opprette og legge under styret.
3.14
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller 1/3 av medlemmene krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal settes fram skriftlig overfor styret, med orienterende kopi til valgkomiteens leder. E-post sendt til klubbens offisielle e-postadresse, er å anse som fremsatt skriftlig.
3.15
Innen 14 dager etter at det er dokumentert fremsatt krav om et ekstraordinært årsmøte, skal styret skal kalle inn årsmøtet slik det er beskrevet i vedtektenes punkt 3.3, 3.4 og 3,5. Dersom styret ikke har kalt inn til årsmøte før de vedtektsbestemte fristene er utløpt, ikke har kunngjort saksliste eller har unnlatt å gjøre sakspapirene tilgjengelige, skal valgkomiteens leder uoppfordret samle valgkomiteen. Komiteen skal da vurdere om det skal fremmes mistillitsforslag mot hele eller deler av det sittende styret, og om valgkomiteen da skal begynne arbeidet med å finne alternative kandidater til de aktuelle verv, med tanke på suppleringsvalg ved ekstraordinært årsmøte.


4.
Styret
4.1
Mellom årsmøtene er styret klubbens høyeste organ, og forestår den daglige driften av klubben og dens aktiviteter.
4.2
Styret velges av årsmøtet. Det skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem og 2 varamedlemmer.
4.3
Ordinært skal styreleder, kasserer og styremedlem velges samtidig hvert annet år, mens nestleder og sekretær velges samtidig i de mellomliggende år. For alle disse vervene er ordinær tjenestetid 2 år, men ved tidligere fratreden velges ny person til vervet for det gjenstående av den ordinære tjenestetiden.
4.4
Varamedlemmer velges hvert år, for 1 år av gangen.
4.5
Styremøter avholdes etter behov, minst 2 ganger i halvåret.
4.6
Styret er beslutningsdyktige når mer enn halvparten møter, og enten leder eller nestleder er til stede. Saker avgjøres ved simpelt flertall.
4.7
Styret forplikter klubben juridisk og økonomisk, og er ansvarlig for forsvarlig regnskapsførsel av klubbens midler.
4.8
Styrets leder og kasserer gis signaturrett i fellesskap.


5.
Valgkomite
5.1
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Medlemmene bør fortrinnsvis ikke sitte i styret.
5.2
Leder har ansvaret for å styre komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og fremmer forslag på kandidater til alle verv som skal besettes.
5.3
Både valgkomiteens forslag, og alle andre innkomne forslag på kandidater som har sagt ja til verv, skal legges med slik at de er valgbare på klubbens årsmøte


6.
Revisor
6.1
Årsmøtet velger revisor og vararevisor som fortrinnsvis bør være personer med kunnskap eller erfaring i regnskapsførsel.
6.2
Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.


7.
Regnskap
7.1
Vedtak om oppløsing fattes av årsmøte med 2/3 flertall. Et avviklingsstyre velges ved oppløsing.
Ved oppløsing skal midlene i foreningen disponeres slik:
Netto midler skal gis til veldedig eller kulturelt beslektet formål.
7.2
Inntektsbilagene på dansekveldene skal signeres rutine fastsatt av styret.
7.3
Regnskap følger kalenderåret, og regnskapsavslutning finner hvert år sted i tide til at regnskapet kan revideres før det fremlegges for det ordinære årsmøtet.


8.
Aktiviteter
8.1
Program for klubbens aktiviteter i sesongen settes opp av styret.
8.2
Styret fastsetter priser for deltakelse i aktivitetene, og bestemmer hvilke rabatter medlemmer skal gis.


9.
Oppløsning
9.1
Vedtak om oppløsning fattes av årsmøte med 2/3 flertall.
9.2
Årsmøtet skal ved vedtak om oppløsning velge et avviklingsstyre som skal selge klubbens eiendeler, og sette inntektene fra salget inn på klubbens bankkonto.
9.3
Netto midler etter dekning av klubbens forpliktelser, skal i henhold til de føringer årsmøtet gir når vedtak om oppløsning fattes, gis til frivillig arbeid for kulturelt beslektet formål.